REGULAMIN BUTIKU ONLINE

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą INNA REK ATELIER działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.innarek.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez firmę Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, NIP: 952-200-02-80 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).

2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Każdy użytkownik składający zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.

5. Administratorem danych osobowych jest Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, NIP: 952-200-02-80

 

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci odzieży oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”).

2. Informacje o produktach w Sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.

4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości związanych z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep internetowy towarów przy pomocy sieci elektronicznej.

2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do sklepu internetowego.

3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

4. Klient może założyć konto poprzez dokonanie bezpłatnej Rejestracji. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. Login i hasło konta mają charakter poufny.

5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu internetowego („Klient”) a Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, NIP: 952-200-02-80

2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem założonego Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i wystawienia dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu realizacji zamówienia.

7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

12. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego Towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku zmiany w zamówieniu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego telefonicznie bądź przez e-mail. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

13. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

14. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §IV ust. 13, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia;

b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie. Wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa;

c. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa. Wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia.

15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 

V. Płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto w złotych polskich.

3. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

4. Podane ceny wyrobów nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

5. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

6. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:

a.     przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01- 957 Warszawa, NIP: 952-200-02-80 o numerze: 12 1140 2004 0000 3102 7976 0902

b.     gotówką przy odbiorze (za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja dostępna jedynie przy przesyłkach na terenie Polski),

7. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

VI. Dostawa i odbiór

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Inpost lub Poczty Polskiej, na adres wskazany w zamówieniu.

2. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient.

3. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną lub przelewem na rachunek bankowy rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty płatności na rachunku sprzedającego.

4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 (czternastu) dni, a w żadnym razie trzydziestu (30) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca dołącza do każdego przesłanego Towaru dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem i zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

VII. Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od daty jego otrzymania. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@innarek.com, a reklamowany Towar wraz z (jeśli to możliwe) dowodem zakupu należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: : Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, z informacją „Reklamacja”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Towar i powiadomi Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedzi udziela na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

5. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru w ciągu czternastu (14) dni.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@innarek.com

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych produktów do Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania i musi zostać dostarczony kompletny.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu)  dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

6. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

7. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

 

IX. Prawa autorskie

1. Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.

 

X. Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Innę Rek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 952-200-02-80, REGON: 384404470, właściciela oraz administratora Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.innarek.com (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

a.     Administratorem moich danych osobowych jest Inna Rek prowadząca działalność gospodarczą pod Inna Rek, ul. Szegedyńska 13a/328, 01-957 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 952-200-02-80, REGON: 384404470, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym innarek.com

b.     Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.

c.     Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.

d.     Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

e.     Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.

f.      Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności (profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).

g.     Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

h.     Administrator zapewnia, iż moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy

 

XI. Pozostałe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj nowe konto

Czy masz już konto?
Zaloguj się Albo Reset password